id 543
นักวิจัย ชุฏิภัคศ์ เขมวิมุตติวงศ์
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา เทคโนโลยีการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. การพัฒนาวิธีสอน การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในสาระการเรียนรู้ดานไอซีที
มรชม 2553
2. การวิจัยและพัฒนาฐานข้อมูลผลงานวิชาการครูวิทยฐานะในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
สกอ 2554
3. สื่อผสมเพื่อการเรียนรู้สำหรับเยาวชน เรื่อง พันธุ์ข้าวไทยในธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชโลกสวาลบาร์ด (ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
สกอ 2559
4. รูปแบบการเสริมสร้างการใช้สื่อของสภานักศึกษาเพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมการเมืองตามหลักธรรมาภิบาล กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
วช 2560
ผลงานตีพิมพ์ 1. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนานักศึกษาออกแบบแผนกิจกรรมสะเต็มศึกษาโดยวิธีการเรียนรู้เชิงรุก (Action Research: Student Development for Activities Planning Design of STEM Education with Active Leaning)
2560 วารสารพิฆเนศวร์สาร ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2560 TCI กลุ่ม 2 ค่าน้ำหนัก 0.60
2. การวิจัยเชิงกรณีศึกษา : การพัฒนานักศึกษาโดยการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองในการผลิตสื่อแอนิเมชั่นเพื่อการเรียนรู้ (Case Study Research : Student Development by Create Self-knowledge to Animation Media Production for Leaning)
2560 วารสารบัณฑิตวิจัย ประจำปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2560) TCI กลุ่ม 2 ค่าน้ำหนัก 0.60