id 53
นักวิจัย สนิท หาจัตุรัส
คณะ คณะครุศาสตร์
สาขา การศึกษานอกระบบ
วุฒิการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็กของรัฐตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วช 2555
2. การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนบ้านแม่อ้อใน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
วช 2560
3. การพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
วช 2561
ผลงานตีพิมพ์ 1. การพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2562 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน-มิถุนายน 2562 ค่าน้ำหนัก 0.80
2. การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียนบ้านแม่อ้อใน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
2561 วารสารวิจัยราชภัฎเชียงใหม่ ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561 ค่าน้ำหนัก 0.60