id 526
นักวิจัย วงเดือน โปธิปัน
คณะ คณะครุศาสตร์
สาขา หลักสูตรและการสอน
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. การพัฒนาการอ่านและเขียนภาษาไทยของนักเรียนที่เรียนรู้ช้าโดยใช้กิจกรรมภาษาพาสนุกในโรงเรียนสังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
วช 2553
ผลงานตีพิมพ์