id 520
นักวิจัย สุลีกาญ ธิแจ้
คณะ
สาขา
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. การพัฒนาการอ่านการเขียนคำที่ใช้ในชีวิตประจำวันโดยใช้แบบฝึกทักษะและเทคนิคการสอนแบบเชิงพฤติกรรมสำหรับเด็กที่เรียนรู้ช้าในโรงเรียนแกนนำ เรียนร่วม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1,2
วช 2553
ผลงานตีพิมพ์