id 517
นักวิจัย บุญเลิศ คำปัน
คณะ คณะครุศาสตร์
สาขา จิตวิทยาและการแนะแนว
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. การใช้เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน ภาษาไทยของเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
วช 2553
2. การใช้กิจกรรมแนะแนวเพื่อเพิ่มแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 2
วช 2556
3. บริการปรึกษาวัยรุ่นในภาวะวิกฤติ ในอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
วช 2560
ผลงานตีพิมพ์