id 516
นักวิจัย ศุภวรรณ ทิพธนธรณินทร์
คณะ
สาขา
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. การพัฒนาคุณภาพทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรียนที่เรียนรู้ช้าในโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
วช 2553
ผลงานตีพิมพ์