id 498
นักวิจัย วรรณวิไล เม็งทอง
คณะ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สาขา
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีสร้างสรรค์ด้วยปัญญาที่มีต่อทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วช 2558
2. การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านโดยใช้ทฤษฎีสร้างสรรค์ด้วยปัญญาควบคู่กับหนังสือเล่มใหญ่ของเด็กปฐมวัยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มรชม 2559
3. ผลการจัดกิจกรรมทางกายโดยใช้สื่อวัสดุธรรมชาติที่มีต่อพัฒนาการ 4 ด้าน ของเด็กปฐมวัยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วช 2560
ผลงานตีพิมพ์