id 47
นักวิจัย ศศิพินต์ สุขบุญพันธ์
คณะ คณะครุศาสตร์
สาขา การศึกษาพิเศษ
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในรายวิชา การจัดการพฤติกรรม (SPE 3201) โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD
มรชม 2556
2. การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดยการมีส่วนร่วมจากผู้ปกครอง ในเขตอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
คสช 2558
3. การพัฒนาครูในโรงเรียนแกนนำเรียนร่วมจังหวัดเชียงใหม่ด้านการจัดการพฤติกรรมของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษตามหลักการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
วช 2559
ผลงานตีพิมพ์ 1. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาพิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในรายวิชา การจัดการพฤติกรรม (SPE 3201) โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD"
2558 สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2558 TCI กลุ่ม 2 ค่าน้ำหนัก 0.60