id 463
นักวิจัย กัญญนัทธ์ ศิริ
คณะ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สาขา
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่
วช 2560
ผลงานตีพิมพ์