id 456
นักวิจัย อทิตยา ใจเตี้ย
คณะ คณะครุศาสตร์
สาขา
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ความเชี่ยวชาญ -การพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
ผลงานวิจัย 1. การพัฒนาบทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น เรื่อง การเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเมืองด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาด้านจิตบำบัด
วช 2557
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ชุมชนเพื่อการดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่บ้านบนฐานการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน
วช 2559
3. การเสริมสร้างการเรียนรู้นักศึกษาในการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
วช 2560
4. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตเด็กที่มีความต้องการพิเศษ สำหรับผู้ดูแลเทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วช 2561
ผลงานตีพิมพ์ 1. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในเขเมือง
2558 วารสานสวนปรุง ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม -เมษายน 2558 TCI กลุ่ม 1 ค่าน้ำหนัก 0.80