id 449
นักวิจัย เอนก ณะชัยวงค์
คณะ สำนักทะเบียนและประมวลผล
สาขา
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ปีการศึกษา ๒๕๕๒
มรชม 2553
2. ความคาดหวังและความต้องการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
มรชม 2555
ผลงานตีพิมพ์