id 424
นักวิจัย อโนดาษ์ รัชเวทย์
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา สาขาวิชาเคมี
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. การจัดการมลพิษทางน้ำจากชุมชน โดยวิธีการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วช 2553
2. การจัดการมลพิษทางน้ำจากชุมชน โดยวิธีการมีส่วนร่วมของ ชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วช 2554
3. การจัดการมลพิษทางน้ำในพื้นที่ต้นน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วช 2555
4. การศึกษาผลของสารเคลือบผิวจากหัวบุกที่รับประทานได้ต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาผลมะเขือเทศ
สกอ 2555
5. การบรูณาการการจัดการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน บนฐานเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น ของกลุ่มชาติพันธ์ เพื่อการแก้ปัญหาภัยพิบัติทางน้ำและอากาศ ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วช 2556
6. การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพบนฐานเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วช 2556
7. ชุดโครงการวิจัย การสร้างรูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนบนฐานเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ต้นน้ำแม่แจ่ม อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
วช 2557
8. การวิจัยและพัฒนาเพื่อจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมบน ฐานเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ต้นน้ำแม่แจ่ม อำเภอกัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่
วช 2557
9. การพัฒนาพอลิเมอร์เบลนด์ฟิล์มจากกล้วยและบุก เพื่อประยุกต์ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์เครื่องปรุงรสของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
วช 2559
10. การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ โดยใช้สารช่วยย้อมด้วยน้ำแร่ธรรมชาติและโคลนจากภูโคลน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วช 2560
ผลงานตีพิมพ์ 1. the Study of Film Casting Conditions and Film's Properties From an Edible Konjac Powder for Extending Storage Life of Tomatoes
2559 การประชุมวิชาการนานาชาติ เครือข่ายความรู้เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชีย Asian Knowledge Network for Economy, Society, Culture and Environmental Stability วันที่ 6-11 มิถุนายน 2559 ณ กรุงมนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ การประชุมวิชาการนานาชาติ ค่าน้ำหนัก 0.40
2. การพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 โดยชุดการเรียนการสอนตามแนวสะเต็มศึกษา เรื่อง การแยกสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
2560 วารสารฟาร์อิสเทอร์น ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกรกฏาคม - กันยายน 2560 tci กลุ่ม 1 ค่าน้ำหนัก 0.80
3. ผลการจัดการเรียนรู้ โดบใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ แบบทำนาย--สังเกต-อธิบาย (POE) ร่วมกับบริบทท้องถิ่น เรื่อง ยางธรรมชาติสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ มัธยมศึกษาตอนปลาย
2561 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2561 TCI 1 ค่าน้ำหนัก 0.80
4. การพัฒนาฟิล์มจากน้ำยางธรรมชาติผสมเพอร์ไลต์ที่มีสมบัติลดกลิ่น
2561 วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 46 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2561 TCI 1 ค่าน้ำหนัก 0.80
5. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การเรียนวิทยาศาสตร์ตามกรอบแนวคิดสะเต็มศึกษา โดยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
2562 วารสารบัณฑิตวิจัย JOURNAL OF GRADUATE RESEARCH ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2562) Vol.10 No.1 (January-June 2019) TCI 2 ค่าน้ำหนัก 0.60
6. The result in using a learning activity package entitled “Natural Rubber” with Predict-Observe-Explain (POE) teaching strategy to the learning efficiency and the satisfaction for the upper secondary level students
2561 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2561 TCI 1 ค่าน้ำหนัก 0.80