id 414
นักวิจัย สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. การจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อการอุปโภคและบริโภคในพื้นที่ลุ่มน้ำยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วช 2553
2. การศึกษาจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วช 2554
3. การจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อการอุปโภคและบริโภคในพื้นที่ลุ่มน้ำปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วช 2554
4. การบูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่นในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากธุรกิจชุมชน : กรณีศึกษาวิชาวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
สกอ 2554
5. การประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม พื้นที่เทศบาลตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
วช 2555
6. การจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ต้นน้ำ กรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วช 2555
7. การบูรณาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นในการจัดการและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพบนฐานเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วช 2556
8. การบูรณาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นในการจัดการและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ต้นน้ำแม่แจ่ม อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
วช 2557
9. พฤกษศาสตร์พื้นบ้านและนิเวศวัฒนธรรมเพื่อการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชอาหารจากป่ากรณีศึกษาชุมชนสะลวง–ขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
วช 2559
10. การจัดการปัญหามลพิษทางอากาศจากการเกษตรโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
วช 2560
ผลงานตีพิมพ์