id 407
นักวิจัย สามารถ ใจเตี้ย
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา สาขาวิชาสาธารณะสุขศาสตร์
วุฒิการศึกษา ส.ด.
ความเชี่ยวชาญ -อนามัยสิ่งแวดล้อม
-อนามัยชุมชน
ผลงานวิจัย 1. การพัฒนารูปแบบการผลิตพืชสวนครัวเพื่อสุขภาพของประชาชนชุมชน สะลวง - ขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
สกอ 2554
2. การพัฒนาบทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น เรื่อง การเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเมืองด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาด้านอาหารพื้นบ้าน
วช 2557
3. ความหลากหลาย การใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรพื้นบ้านและนิเวศวัฒนธรรม เพื่อการอนุรักษ์ในพื้นที่ลุ่มน้ำลี้ จังหวัดลำพูน
สกอ 2558
4. การพัฒนาบทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น เรื่อง การเสริมสร้างสุขภาพจิตผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาด้านจิตบำบัด
วช 2559
5. การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ชุมชนโดยการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากปัญหาคุณภาพน้ำ กรณีศึกษาลุ่มน้ำลี้ จังหวัดลำพูน
วช 2560
6. การพัฒนากิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเมืองโดยใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาด้านสุขภาพเป็นฐาน กรณีศึกษาเทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วช 2561
ผลงานตีพิมพ์ 1. การประชุมผลการเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นเรื่อง พิธีกรรมพื้นบ้านล้านนา เพื่อการส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้ป่วยและติดเชื้อเอดส์
2558 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ม.ค.-เม.ย. 2558 TCI กลุ่ม 1 ค่าน้ำหนัก 0.80
2. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบริโภคอาหารพื้นบ้านของผู้สูงอายุในเขตเมือง
2558 "วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ, ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 พ.ค.-ส.ค. 2558" TCI กลุ่ม 1 ค่าน้ำหนัก 0.80
3. ความรู้การจัดการการป้องกันการผลิตพืชปลอดภัยของเกษตรกร กรณีศึกษาชุมชนสลวง-ขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
2558 "วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ม.ค. -มิ.ย. 2558" TCI กลุ่ม 1 ค่าน้ำหนัก 0.80
4. "คุณภาพชีวิตและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อลดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตจาก ความเสื่อมสภาพของแม่น้ำลี้ จังหวัดลำพูน"
2558 "วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม ปีที่ 16 ฉบับที่ 1/2558" TCI กลุ่ม 1 ค่าน้ำหนัก 0.80