id 406
นักวิจัย สราวุฒิ สมนาม
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา สาขาวิชาเคมี
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยต้นแบบประยุกต์จากเครื่องกลั่นสุราพื้นบ้าน
มรชม 2553
2. การแยกธาตุโลหะทองแดงและตะกั่วจากของเสียจากอุตสาหกรรมและห้องปฏิบัติการเพื่อเตรียมเป็นรีเอเจนต์แบบประหยัด
วช 2557
3. การหาปริมาณธาตุเหล็กในตัวอย่างสิ่งแวดล้อมโดยใช้รีเอเจนต์ที่เตรียมได้จากไม้ท้องถิ่นในเขตภาคเหนือ
สกอ 2557
4. การพัฒนาไฮโดรไดนามิกซีเควนเชียลอินเจคชันเพียงระบบเดียวเพื่อหาปริมาณธาตุอาหารของพืชหลายชนิดในตัวอย่างดิน
วช 2558
5. การพัฒนาระบบไฮโดรไดนามิกซีเควนเชียลอินเจคชันสำหรับกระบวนการสกัดด้วยของเหลว-ของเหลวแบบออนไลน์เพื่อการวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อม
วช 2559
ผลงานตีพิมพ์ 1. Development of hydrodynamic Sequential injection system for online Liquid-liquid extraction using mobile phone as the detector
2560 PACCON 2017 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ค่าน้ำหนัก 0.40