id 399
นักวิจัย ศิริพงศ์ ศิริสวัสดิ์
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา วิชาคอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. การจัดทำแผนปฎิบัติการชุมชนเพื่อจัดการทรัพยากร ในพื้นที่ต้นน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วช 2555
2. การบูรณาการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่นในการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศในชุมชน : กรณีศึกษา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
วช 2558
3. การสร้างระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แสดงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน้ำ ปัญหาและการจัดการน้ำในลุ่มน้ำแม่งัด อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
วช 2559
ผลงานตีพิมพ์