id 391
นักวิจัย วิไลพร ลักษมีวาณิชย์
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา สาขาวิชาฟิสิกส์
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. พฤติกรรมการยอมรับถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพดผสมกะลามะพร้าวของชุมชนตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
มรชม 2553
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
สกอ 2557
3. การออกแบบกระบวนการเรียนรู้รายวิชาทางวิทยาศาสตร์ระดับอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการสื่อสาร
สกอ 2558
ผลงานตีพิมพ์ 1. จุดหลอมเหลวและสัมประสิทธิ์การพาความร้อนแบบธรรมชาติของขี้ผึ้งพาราฟิน
2562 วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 ค่าน้ำหนัก 0.80