id 388
นักวิจัย ศศิณิส์ภา พัชรธนโรจน์
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา วิชาคอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. การใช้ระบบสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรน้ำ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของเยาวชน ในพื้นที่ลุ่มน้ำปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วช 2554
2. การจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อการอุปโภคและบริโภคในพื้นที่ต้นน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่อ่องสอน
วช 2555
3. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการสร้างรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
วช 2558
4. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวไร่ ให้เหมาะสมกับพื้นที่ทางเกษตรกรรมในจังหวัดเชียงใหม่
อพสธ 2559
5. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษารูปแบบการอนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชน โคมไฟ 700 ปี เทศบาลเมืองแกน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
วช 2560
6. การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นพร้อมสื่อประสม เรื่อง การจัดการเรียนรู้การแกะสลักไม้ สำหรับชุมชนและโรงเรียนในอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
วช 2561
ผลงานตีพิมพ์