id 387
นักวิจัย วิทญา ตันอารีย์
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา สาขาวิชาสาธารณะสุขศาสตร์
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. การประเมินผลกระทบสุขภาพจากการปลูกกระเทียมเขตเทศบาลเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
มรชม 2553
2. พฤติกรรมการเลือกบริโภคอาหารของประชาชนในตำบลขี้เหล็กและตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
สกอ 2554
3. พฤติกรรมสุขภาพด้านสิ่งแวดล้อมภายในที่พักอาศัยของผู้สูงอายุต่อการสร้างเสริมสุขภาพ
คสช 2558
4. การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพทางจิตวิญญาณของผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา
วช 2559
ผลงานตีพิมพ์