id 383
นักวิจัย วัชรี หาญเมืองใจ
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา สาขาวิชาชีวะ
วุฒิการศึกษา วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
ความเชี่ยวชาญ -จุลินทรีย์ เทคโนโลยีจุลินทรีย์ เชื้อรา และเห็ด
ผลงานวิจัย 1. การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อพัฒนาแหล่งอาหารของชุมชนในพื้นที่สะลวง อำเภอแม่แตง และอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
วช 2553
2. การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายของเห็ดป่า ในพื้นที่ สะลวง อำเภอแม่แตง และอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
วช 2553
3. การใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาสู่ ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในพื้นที่สะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
วช 2554
4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรเพื่อยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในพื้นที่สะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
วช 2554
5. การยับยั้งแบคทีเรียบางชนิดของสารสกัดจากเห็ดป่าที่บริโภคได้
วช 2557
6. ชุดโครงการวิจัย การเพิ่มมูลค่าผลผลิตสมุนไพรท้องถิ่น ในพื้นที่สะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
วช 2558
7. การศึกษาฤทธิ์การต้านแบคทีเรียบางชนิดของชาสมุนไพรในพื้นที่สะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
วช 2558
8. ความหลากหลายของเห็ดป่าที่บริโภคได้ ในพื้นที่สะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
อพสธ 2559
9. การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเชื้อบริสุทธิ์ในการผลิตเห็ดโรงเรือนของชุมชนในตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
อพสธ 2560
ผลงานตีพิมพ์