id 375
นักวิจัย รสลิน เพตะกร
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา วิชาคอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว ในพื้นที่เทศบาลเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
วช 2560
2. โดรนบินอัตโนมัติตรวจสอบการเกิดไฟป่า กรณีศึกษาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
วช 2561
ผลงานตีพิมพ์