id 366
นักวิจัย พูลสุข บุณยเนตร
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา สาขาวิชาคหกรรม
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. การพัฒนาคุณภาพหญ้าแฝกเพื่อการทำผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
วช 2560
ผลงานตีพิมพ์