id 364
นักวิจัย พิมพ์ชนก สุวรรณศรี
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา วิชาคอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. การใช้ระบบสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ต้นน้ำ โดยกระบวนการมีส่วนร่วม อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วช 2555
2. การศึกษารูปแบบการจัดเส้นทางการขนส่งสินค้าด้วยวิธีเชิงพันธุกรรม
วช 2558
3. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการติดตามคุณภาพน้ำโดยใช้ดัชนีชี้วัดทางกายภาพ ในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่งัด อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
วช 2559
4. การส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่เทศบาลเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
วช 2560
5. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการนำเสนอการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช กรณี เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อว่านสี่ทิศ สำหรับโรงเรียนในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และ ลำพูน
วช 2561
ผลงานตีพิมพ์ 1. การส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่เทศบาลเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
2561 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 37 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน 2561 TCI 1 ค่าน้ำหนัก 0.80