id 362
นักวิจัย พิชญ์สินี ชมภูคำ
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา สาขาวิชาสถิติประยุกต
วุฒิการศึกษา ศษ.ด.
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. การสอนแบบโครงงานด้วยการบูรณาการสาระการเรียนรู้กับวิถีไทยโดยใช้สถิติเป็นฐาน สำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วช 2553
2. การสอนแบบโครงงานด้วยการบูรณาการสาระการเรียนรู้กับวิถีไทยโดยใช้สถิติเป็นฐาน สำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วช 2554
3. รูปแบบการประเมินสมรรถนะนักศึกษาครูในศตวรรษที่ ๒๑
วช 2559
ผลงานตีพิมพ์