id 357
นักวิจัย พราวพรรณ อาสาสรรพกิจ
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. การใช้ความร้อนจากชีวมวลโดยการแปรสภาพเป็นพลังงานทดแทนในกระบวนการการผลิตเห็ด
วช 2559
2. การวิจัยและพัฒนาการจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อการอุปโภคและบริโภค โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
วช 2560
ผลงานตีพิมพ์