id 356
นักวิจัย พรวนา รัตนชูโชค
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา วิชาคอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. การพัฒนาระบบประเมินการสอน แบบออนไลน์ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วช 2553
2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาในด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
วช 2557
3. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมด้านโภชนาการในชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วม ในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
วช 2558
4. การสำรวจและรวบรวม เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลความหลากหลายของพรรณพืชป่าเต็งรัง ในพื้นที่ ศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก
วช 2559
5. การวิจัยแบบมีส่วนร่วม โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการความรู้ และ พัฒนาสื่อ ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ ในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
วช 2560
6. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพน้ำ ในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
วช 2561
ผลงานตีพิมพ์