id 340
นักวิจัย ธฤษ เรือนคำ
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา วิชาคอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ -การสร้างระบบฐานข้อมูล -การพัฒนาระบบสารสนเทศ -การพัฒนาระบบพานิชอิเล็กทรอนิกส์ -เทคโนโลยีสารสนเทศ -วิทยาการคอมพิวเตอร์ -การพัฒนาระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์
ผลงานวิจัย 1. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องเห็ดป่า ในพื้นที่สะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
อพสธ 2559
ผลงานตีพิมพ์