id 34
นักวิจัย พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังสี
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา เทคโนโลยีการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. การพัฒนาอุปกรณ์วัดสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบพกพา
มรชม 2553
2. การวิจัยและพัฒนาฐานข้อมูลคลังสมองของครูมืออาชีพ ในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
สกอ 2554
ผลงานตีพิมพ์