id 338
นักวิจัย ทัตพร คุณประดิษฐ์
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา สาขาวิชาชีวะ
วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต(ชีววิทย
ความเชี่ยวชาญ -ความหลากหลายทางชีวภาพ ชลธีวิทยา (Limnology) หรือ นิเวศวิทยาแหล่งน้ำจืด (Freshwater Ecology)ระบบนิเวศแหล่งน้ำนิ่ง (Lentic) และระบบนิเวศแหล่งน้ำไหล (Lentic) การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำโดยใช้สิ่งมีชีวิตเป็นดัชนีบ่งชี้
ผลงานวิจัย 1. การศึกษาจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วช 2553
2. โครงการศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชน เยาวชน และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการติดตามและอนุรักษ์ ความหลากหลายและทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
วช 2553
3. การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายของนก และแมลงภายในพื้นที่ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
วช 2553
4. โครงการศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชน เยาวชน และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการติดตามและอนุรักษ์ ความหลากหลาย และทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วช 2554
5. โครงการศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชน เยาวชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และชีววัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์เพื่อการจัดการน้ำในพื้นที่ต้นน้ำของอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน
วช 2555
6. ความหลากหลายทางชีวภาพและความสัมพันธ์กับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์และจัดการคุณภาพและปริมาณน้ำในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วช 2556
7. สถานการณ์ความหลากหลายทางชีวภาพของสาหร่ายขนาดใหญ่ไดอะตอมพื้นท้องน้ำ และสัตว์หน้าดินในลำน้ำแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
สกอ 2559
8. การใช้นวัตกรรมทางนิเวศวิทยาเพื่อการพัฒนากระบวนการปลูกและเพิ่มผลผลิตข้าวอินทรีย์ในจังหวัดเชียงใหม่
วช 2560
9. การใช้ปุ๋ยชีวภาพจากจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ ไมคอร์ไรซา และสาหร่ายสีเขียวแกมขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มผลผลิต และทดแทนการใช้สารเคมี
วช 2560
ผลงานตีพิมพ์