id 323
นักวิจัย เจษฎาพล กิตติพัฒนวิทย์
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
วุฒิการศึกษา ป.โท
ความเชี่ยวชาญ -ออกแบบผลิตภัณฑ์ , กราฟิก , บรรจุภัณฑ์, คอมพิวเตอร์
ผลงานวิจัย 1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพาณิชย์อำเภอสันกำแพง จังหวดเชียงใหม่
วช 2556
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานผลิตภัณฑ์หัตถกรรมประเภทผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
คสช 2558
3. การพัฒนาและการออกแบบผลิตภัณฑ์ประเภทเศษผ้ากลุ่มสตรีแม่บ้านบ้านต้นโจ้ก (คำซาว) ตำบลสันกำแพง อำเภอ สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
วช 2560
4. การออกแบบตกแต่งภายในพื้นที่แสดงสินค้าและหน้าร้านกลุ่มพัฒนาอาชีพ เพื่อส่งเสริมการขาย กรณีศึกษากลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีบ้านต้นโจ๊ก(คำซาว) ตำบล สันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
วช 2561
ผลงานตีพิมพ์