id 322
นักวิจัย จุฬาวลี มณีเลิศ
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา วิชาคอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. ชุดโครงการวิจัย การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
วช 2557
2. การพัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดการฐานข้อมูลทรัพยากรน้ำ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
วช 2557
3. ชุดโครงการวิจัย การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพในชุมชน พื้นที่เทศบาลเมือง เมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย
วช 2558
4. การจัดการความรู้ด้านการใช้สมุนไพรเพื่อสุขภาพ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ในเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
วช 2558
5. การสำรวจความหลากหลายของแมลงน้ำ และพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจจำแนกพันธุ์แมลงน้ำที่มีผลต่อคุณภาพน้ำในชุมชน เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
วช 2559
6. การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แสดงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน้ำ ปัญหาและการจัดการน้ำ ในชุมชน เทศบาล เมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
วช 2560
7. ระบบติดตามและแจ้งเตือนผู้ป่วยโรคเรื้อรังกรณีเบาหวานและความดันโลหิตสูง ในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
วช 2561
ผลงานตีพิมพ์