id 311
นักวิจัย กานต์ชัญญา แก้วแดง
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา สาขาวิชาสาธารณะสุขศาสตร์
วุฒิการศึกษา สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. การเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อใช้ทักษะชีวิตป้องกันสารเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มรชม 2553
2. การพัฒนาบทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น เรื่อง การเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเมืองด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาด้านสุภาพกาย
วช 2557
3. การพัฒนาหลักสูตรการผลิตผักพืชบ้านด้วยระบบพืชปลอดภัยร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
วช 2558
4. การสร้างเสริมสุขภาพทางสังคมในผู้สูงอายุโดยการเรียนรู้แบบพุทธร่วมกับภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา
วช 2559
ผลงานตีพิมพ์