id 309
นักวิจัย กาญจนา สิริกุลรัตน์
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา สาขาวิชาฟิสิกส์
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ.2553
มรชม 2553
2. สภาพการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปี พ.ศ.2553
มรชม 2553
3. ความพึงพอใจของนักศึกษาและบัณฑิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปี พ.ศ.2553
มรชม 2553
4. การพัฒนาชุดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์วิชาวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเห็นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
วช 2557
ผลงานตีพิมพ์