id 308
นักวิจัย กาญจนา ทองบุญนาค
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา วิชาคอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษา วท.ด.
ความเชี่ยวชาญ -คอมพิวเตอร์ - ภูมิสารสนเทศ -การศึกษา
ผลงานวิจัย 1. การสร้างระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แสดงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน้ำ ปัญหาและการจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วช 2554
2. การสร้างระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แสดงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน้ำ ปัญหาและการจัดการน้ำ กรณีศึกษาพื้นที่ต้นน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วช 2555
3. การสร้างระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แสดงความอุดมสมบูรณ์ของระบบ นิเวศน้ำ และระบบสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ต้นน้ำแม่แจ่ม อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
วช 2557
4. การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
วช 2559
5. การวิเคราะห์มูลค่าเพิ่มของโครงการ “แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ในกรอบประชาคมอาเซียน ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ปีที่ 3”
วช 2560
6. การพัฒนาแบบจำลองเพื่อพยากรณ์ปริมาณ PM10 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้โครงข่ายเพอร์เซ็ปตรอนหลายชั้น
วช 2561
ผลงานตีพิมพ์