id 291
นักวิจัย สมบัติ สิงฆราช
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
สาขา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ความเชี่ยวชาญ เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
ผลงานวิจัย 1. การพัฒนากระบวนการผลิตของกลุ่มผู้ผลิตผ้าฝ้ายทอมือ กรณีศึกษา : กลุ่มทอฝ้ายมือบ้านดอนหลวง ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
วช 2553
ผลงานตีพิมพ์ 1. การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ ในมุมมองด้านการผลิตของสินค้าชุมชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
2559 วารสารวิจัยแลส่งเสริมวิชาการเกษตร ประจำปีที่ 33 ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน-ธันวิคม 2559 TCI กลุ่ม 1 ค่าน้ำหนัก 0.80