id 290
นักวิจัย ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
สาขา สาขาวิชาการจัดการและการบริหารทรัพยากรมนุ
วุฒิการศึกษา Ph.D.
ความเชี่ยวชาญ -ด้านการบริหารธุรกิจ
-ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
-การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ผลงานวิจัย 1. การจัดการความรู้การพัฒนาศักยภาพการบริหารการตลาดแบบมีส่วนร่วม กลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง ต.สง่าบ้าน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
วช 2553
2. แนวทางการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการตลาดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มพัฒนาสตรีบ้านต้นโจ้ก (คำซาว ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
มรชม 2554
3. รูปแบบการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ผ้าไหมลายสันกำแพงต่อการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ของชุมชนสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
คสช 2558
4. การพัฒนาศักยภาพการค้าชายแดนไทย-เมียนมาร์ ในบริบททางเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น ณ จุดผ่อนปรนเพื่อการค้าชายแดน จังหวัดเชียงใหม่
วช 2559
5. การสร้างตัวแบบการบริหารวิสาหกิจชุมชนที่เหมาะสมเพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : กรณีศึกษาธุรกิจชุมชน อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
วช 2560
6. กลยุทธ์การพัฒนาขีดความสามารถการบริหารวิสาหกิจแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ผลิตชาเมี่ยง ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
มรชม 2561
ผลงานตีพิมพ์ 1. การพัฒนาศักยภาพการบริหารกลุ่มผู้ผลิตชาเมี่ยง ตาบลป่าแป๋ อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยแนวคิดการจัดทาโมเดลธุรกิจแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
2562 การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 การประชุมวิชาการระดับชาติ ค่าน้ำหนัก 0.20
2. การพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยแนวคิดการจัดทำโมเดลธุรกิจแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
2561 งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 วันที่ 2-5 ธันวาคม 2561 การประชุมวิชาการระดับชาติ ค่าน้ำหนัก 0.20