id 283
นักวิจัย วีระศักดิ์ สมยานะ
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
สาขา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
วุฒิการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ความเชี่ยวชาญ -เศรษฐกิจชุมชน, เศรษฐกิจพอเพียง, เศรษฐกิจแบบยั่งยืน ธุรกิจเกษตร สหภาพแรงงาน การกระจายรายได้และความยากจน
-การบริหารการผลิต การตลาดและการวางแผนทางธุรกิจ การจัดการความรู้และการบริหารความเสี่ยง
ผลงานวิจัย 1. การจัดการการเรียนรู้เพื่อสร้างและพัฒนานักวิจัยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่
วช 2553
2. การประเมินมูลค่าเพิ่มจากการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยชุมชน จังหวัดเชียงใหม่
วช 2556
3. การวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบการพัฒนาด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่
วช 2556
4. ชุดโครงการวิจัย การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ การท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่กับท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ปีที่ 2
วช 2557
5. มูลค่าเพิ่มจากการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยว อย่างยั่งยืนโดยชุมชน จังหวัดเชียงใหม่  ปีที่ 2
วช 2557
6. ชุดโครงการวิจัย แผนกลยุทธ์เพิ่มขีดความสามารถของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ในกรอบประชาคมอาเซียน ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
วช 2558
7. แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน
วช 2558
8. การวิจัยและพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วช 2560
9. การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรของชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ให้มีศักยภาพการแข่งขันในอาเซียน
วช 2560
10. การวิจัยและพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีที่ ๒
วช 2561
11. การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรของชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ให้มีศักยภาพการแข่งขันในอาเซียน ปีที่ ๒
วช 2561
ผลงานตีพิมพ์