id 277
นักวิจัย วาริพิณ มงคลสมัย
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
สาขา สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน
วุฒิการศึกษา ปรด.บัญชี
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. การพัฒนาระบบบัญชีของผลิตภัณฑ์ผ้าใยกัญชง บ้านห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
วช 2559
2. การพัฒนาระบบบัญชี การสร้างแบรนด์และส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
วช 2560
3. การพัฒนาระบบบัญชีผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
วช 2560
4. การพัฒนาระบบการจัดทำบัญชีครัวเรือน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
วช 2561
ผลงานตีพิมพ์