id 272
นักวิจัย รัชนี เสาร์แก้ว
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
สาขา สาขาบริหารธุรกิจ
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. การวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสันทรายต้นกอก ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
วช 2555
2. ประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตผักเชียงดา ในอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
มรชม 2563
ผลงานตีพิมพ์