id 269
นักวิจัย มัทนา อินใชย
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
สาขา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. การวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบการพัฒนาด้านการเมืองของท้องถิ่น จ.เชียงใหม่
วช 2555
2. การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์
วช 2555
3. การใช้ชุดวีดิทัศน์เพื่อส่งเสริมสุขภาวะ ๖ อ.ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่
มรชม 2561
ผลงานตีพิมพ์ 1. การสื่อสารผ่านชุดวีดิทัศน์เพื่อส่งเสริมสุขภาวะ 6อ.ของนักเรียนชุ้นประถมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่
2562 วารสารการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย CRRU Journal of Communication V0l.2 No.2(May - August 2019) ค่าน้ำหนัก 0.40