id 266
นักวิจัย เพียงตะวัน พลอาจ
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
สาขา สาขาวิชาการจัดการและการบริหารทรัพยากรมนุ
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. รูปแบบการดำเนินชีวิต พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและพฤติกรรมการบริโภคสินค้า และบริการของผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อพัฒนาธุรกิจสำหรับผู้สูงอายุ
วช 2554
2. กลยุทธ์การบริหารผลิตภัณฑ์ผ้าไหมลายสันกำแพงเพื่อพัฒนาสู่การคุ้มครองเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
คสช 2558
3. การสร้างเสริมการขยายโอกาสในการทำงาน และจัดการสวัสดิการผู้สูงอายุชุมชนริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจนอกชุมชน
วช 2559
ผลงานตีพิมพ์