id 266
นักวิจัย เพียงตะวัน พลอาจ
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
สาขา สาขาวิชาการจัดการและการบริหารทรัพยากรมนุ
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. รูปแบบการดำเนินชีวิต พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและพฤติกรรมการบริโภคสินค้า และบริการของผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อพัฒนาธุรกิจสำหรับผู้สูงอายุ
วช 2554
2. กลยุทธ์การบริหารผลิตภัณฑ์ผ้าไหมลายสันกำแพงเพื่อพัฒนาสู่การคุ้มครองเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
คสช 2558
3. การสร้างเสริมการขยายโอกาสในการทำงาน และจัดการสวัสดิการผู้สูงอายุชุมชนริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจนอกชุมชน
วช 2559
4. การส่งเสริมการจัดการระบบสวัสดิการสู่สังคมสูงอายุพื้นที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรธุรกิจภายใต้แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจนอกชุมชน
วช 2560
5. การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการดำเนินงานกลุ่มผู้ผลิตชาเมี่ยง ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
อพสธ 2560
6. การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการตลาดและการผลิตผักอินทรีย์ของกลุ่มรวมใจพอเพียงบ้านช่อแล ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
มรชม 2563
ผลงานตีพิมพ์ 1. ทัศนคติและภาพลักษณ์ต่อการดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมการจัดการระบบสวัสดิการสู่สังคมสูงอายุ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจนอกชุมชน
2561 งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 วันที่ 2-5 ธันวาคม 2561 การประชุมวิชาการระดับชาติ ค่าน้ำหนัก 0.20