id 265
นักวิจัย พุทธมน สุวรรณอาสน์
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
สาขา สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. การจัดการความรู้การพัฒนาศักยภาพทางการบัญชีและการเงินแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาธุรกิจชุมชน กลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง ต.สง่าบ้าน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
วช 2553
2. การพัฒนากลยุทธการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าไหมลายสันกำแพงจากสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
คสช 2558
ผลงานตีพิมพ์