id 264
นักวิจัย พิไล เลิศพงศ์พิรุฬห์
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
สาขา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. ความต้องการทางการเงินและแหล่งเงินทุนในการดำเนินธุรกิจผ้าฝ้ายทอมือของกลุ่มผู้ผลิตผ้าฝ้ายทอมือ กรณีศึกษา : กลุ่มทอผ้าฝ้ายทอมือบ้านดอนหลวง ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
วช 2553
2. พฤติกรรมการออมของครัวเรือน เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ: กรณีศึกษากลุ่มบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วช 2558
ผลงานตีพิมพ์