id 258
นักวิจัย พนิดา สัตโยภาส
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
สาขา สาขาวิชาการจัดการและการบริหารทรัพยากรมนุ
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. การจัดการความรู้ทางการตลาดเพื่อพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้สูงอายุประดิษฐ์เศษผ้าบ้านบวกเปา ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
วช 2554
2. แนวทางการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน
มรชม 2563
ผลงานตีพิมพ์