id 249
นักวิจัย ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
สาขา สาขาวิชานิเทศศาสตร์
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. การจัดการการเรียนรู้ในการบูรณาการการสื่อสารของชุมชนแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่
วช 2553
ผลงานตีพิมพ์