id 241
นักวิจัย เจิมขวัญ รัชชุศานติ
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
สาขา สาขาวิชาการจัดการและการบริหารทรัพยากรมนุ
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. การจัดการความรู้ทางการตลาดเพื่อพัฒนากลุ่มทอผ้าหมู่ 6 บ้านดงเจริญชัย อำเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่
วช 2553
2. การวิจัยเชิงประยุกต์เพื่อพัฒนาและจัดการความรู้ผลิตภัณฑ์และบริการวิสาหกิจชุมชน สำหรับผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงใหม่
วช 2554
3. การเพิ่มโอกาสในการทำงานและการทำธุรกิจสำหรับผู้สูงอายุบ้านบวกเปา ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
วช 2554
4. ศักยภาพการใช้ภูมิปัญญาเพื่อสร้างรายได้ของกลุ่มผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่
วช 2557
5. ศักยภาพทรัพยากรการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนเพื่อรองรับ AEC : กรณีพิพิธภัณฑ์วัดร้องเม็ง ตำบล หนองแหย่ง อำเภอสันทราย
วช 2560
ผลงานตีพิมพ์ 1. ศักยภาพทรัพยากรการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยังยืน กรณีศึกษาพิพิธพัณฑ์วัดร้องเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
2561 งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 วันที่ 2-5 ธันวาคม 2561 การประชุมวิชาการระดับชาติ ค่าน้ำหนัก 0.20