id 240
นักวิจัย จิรวรรณ บุญมี
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
สาขา สาขาวิชาการจัดการและการบริหารทรัพยากรมนุ
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. การประเมินผลการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการละเล่นพื้นบ้าน กรณีศึกษา: บ้านสันทรายต้นกอก เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
วช 2557
2. การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นการละเล่นพื้นบ้าน "บะข่างโว่" กรณีศึกษา : เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
คสช 2558
3. พฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มบรรจุถุงกระดาษของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
มรชม 2559
4. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมของเล่นพื้นบ้านล้านนา
วช 2560
ผลงานตีพิมพ์