id 234
นักวิจัย กาญจนา สุระ
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
สาขา สาขาวิชาการจัดการและการบริหารทรัพยากรมนุ
วุฒิการศึกษา ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
ความเชี่ยวชาญ -การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การประกอบการธุรกิจชุมชน การบริหารจัดการ
ผลงานวิจัย 1. การจัดการการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของภาคชนบท และชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม่
วช 2553
2. การจัดการการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ต่อการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
วช 2553
3. การวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ชุดโครงการ “การจัดการการ เรียนรู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของภาคชนบท และชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (CMRU – SMLปี 4)
วช 2554
4. การพัฒนาองค์ความรู้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านโอทอปและการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
สกอ 2554
5. การวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ปีที่ 2
วช 2555
6. การวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบการพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่น จ.เชียงใหม่
วช 2555
7. การพัฒนาศักยภาพบุคคลในชุมชมเพื่อการจัดการด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่
วช 2556
8. การวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ปีที่ 3
วช 2556
9. การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถทางด้านการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงแก่ผู้นำกลุ่มธุรกิจชุมชน OTOP จังหวัดเชียงใหม่  ปีที่ 2
วช 2557
10. ชุดโครงการวิจัย การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ การท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กับท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ปีที่ 3
วช 2558
11. การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมของท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ปีที่ 3
วช 2558
12. แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถด้านสังคมและวัฒนธรรม ของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน ปีที่ 2
วช 2559
13. การวิจัยเพื่อต่อยอดภาคการเกษตรของชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
วช 2560
14. การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร การตระหนักรู้และทัศนคติต่อการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ของธุรกิจชุมชน OTOP จังหวัดเชียงใหม่
มรชม 2562
ผลงานตีพิมพ์