id 226
นักวิจัย เอกพงศ์ สุริยงค์
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา สาขาวิชาศิลปกรรม
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. การประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมสาขาผ้าทอของจังหวัดเชียงใหม่
วช 2553
2. การประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมผ้าทอของจังหวัดเชียงใหม่
วช 2554
3. การประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสืบทอด ภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมสาขากระดาษของจังหวัดลำพูน
วช 2555
4. การสร้างความมั่นคงด้านสังคม วัฒนธรรม สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
วช 2556
5. การจัดการปัญหาน้ำเสียจากแหล่งชุมชนอย่างมีส่วนร่วมในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
วช 2556
6. ทัศนศิลป์สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กออทิสติกในสถานสงเคราะห์ จังหวัดเชียงใหม่
วช 2558
7. การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ สู่โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
วช 2559
ผลงานตีพิมพ์