id 223
นักวิจัย อำนาจ หงษ์ทอง
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา สาขาวิชาศิลปกรรม
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. การพัฒนารูปแบบของลวดลายบนผลิตภัณฑ์ ด้วยวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชุมชน กรณีศึกษา เทศบาลตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
วช 2554
ผลงานตีพิมพ์